Prediktivna Analitika nad Velikim Podacima – Osnova Personalizovane Medicine

Utorak, 10.5.2016. Milan Vukićević (Fakultet Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu) će održati predavanje na temu “ Prediktivna Analitika nad Velikim Podacima – Osnova Personalizovane Medicine“. Predavanje će biti održano u 18:00 u sali 105.

Prediktivna analitika nad Velikim Podacima je prepoznata kao  jedan od glavnih faktora razvoja medicine od Reaktivne do Personalizovane, Prediktivne i Preventivne.  Tome je doprineo trend rasta broja pacijenata od hroničnih i teških bolesti sa jedne strane i eksponencijalni rast raspoloživih podataka i razvoj skalabilnih prediktivnih metoda sa druge strane.

Međutim i pored ogromnog potencijala, jako mali broj razvijenih modela postižu zadovoljavajući nivo prediktivnih performansi. Ovo dovodi do toga da se potencijal prediktivne analitike ne koristi u praksi, s obzirom da pogrešne odluke imaju jako visoku cenu (kako sa finansijske tako i sa ljudske strane).

Na ovom predavanju će biti diskutovani izazovi koji dovode do ovih problema a koji se odnose na izazove prediktivne analitike generalno, a ne samo u medicinskim aplikacijama):

  • Heterogenost podataka – Elektronski kartoni, genetski podaci, doktorske beleske (tekst), socijalne mreže (npr. Patients like me), podaci generisani “Wearable” uređajima i senzorima itd.
  • Visoka Dimenzionalnost – skupovi podataka često imaju desetine hiljada atributa
  • Razređenost (sparsity)
  • Selekcija algoritama, optimizacija parameter i selekcija atributa.
  • Interpretabilnost Modela.

Biće predstavljena skorašnja istraživanja koja su sprovedena u okviru Centra za Poslovno odlučivanje Fakulteta Organizacionih Nauka sa posebnim naglaskom na:

  • kolaborativni razvoj prediktivnih algoritama
  • optimizaciju parametara
  • selekciju atributa,
  • Integraciju domenskog znanja i modela vođenih podacima
  • Meta učenje.

Takođe će biti predstavljena platforma za Analizu Velikih Biomedicinskih podataka, baziranoj na Big Data tehnologijama (Hadoop okruženje), kao i prediktivnim modelima razvijanih u R-u, Python-u i RapidMiner-u.

O predavaču: Milan Vukićević je docent na Fakultetu Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu. Šira oblast njegovog istraživanja je razvoj i primena prediktivnih algoritama.   Trenutno radi na projektima vezanim za prediktivnu analitiku u oblasti zdravstva, kao i razvoju algoritama za analitiku podataka “Pametnih Gradova”.

U okviru Centra za Poslovno Odlučivanje, Fakulteta Organizacionih Nauka drži kurseve na svim nivoima studija koji uključuju: Otkrivanje Zakonitosti u Podacima (eng. Data Mining), Mašinsko učenje, Sisteme Poslovne inteligencije, Teoriju odlučivanja, Skladišta podataka.

Detaljniji pregled biografije i kontakt možete pronaći na:

LinkedIn profilu

ReasearchGate profilu

Prijave na Data Science Srbija meetup grupi.