Uticaj big data-e na organizacioni dizajn

U početku akcenat big data-e je bio na tehnologijama, tehnikama i alatima kao neophodnim preduslovima za mogućnost rada sa big data. Vremenom, interesovanje se širi i na druge aspekte koje big data ima na funkcionisanje bilo koje organizacije, tako da pored tehnološke, big data dobija i organizacionu dimenziju. Ključni momenat koji je označio početak izučavanja big data-e sa organizacionog aspekta bio je 2013. godine kada je održan Svetski samit posvećen Big Data-i i organizacionom dizajnu sa ciljem da ukaže na uticaj big data na biznise, vladu i edukaciju, regulativu, donošenje odluka. Izveštaj sa samita je ukazao da je jedan od ključnih aspekata big data-e njegov uticaj na organizacioni dizajn.

Big data predstavlja evoluciju tehnologija, tehnika i alata za upravljanje bazama podataka i suštinsku promenu načina na koji se podaci analiziraju. Kao što ste mogli da čitate u tekstu Šta je to big data? Big data karakterišu 3 V (Volume, Velocity, Variety) ali to možemo da proširimo i da dodamo još dimenzija u zavisnosti od tumačenja, tako da bih sad dodala još jednu dimenziju, a to je Veracity. Suština četiri ključne osobine koje podaci moraju imati da bi bili okarakterisani kao big data je prikazana sledećom tabelom.

Tabela 1: Ključne osobine big data

Ključne osobine big data

Izvor: Izmenjeno i prilagođeno prema Corrigan D. (2012) Big Data: Achieving Competitive Advantage through Analytics, IBM Corporation.

Organizacioni dizajn predstavlja proces konfigurisanja organizacione strukture, procesa, sistema nagrađivanja i zaposlenih kao ključnih elemenata svake organizacije kako bi se kreirala efektivna organizacija koja je sposobna da implementira formulisanu strategiju. Danas, pod pritiscima dinamičnog i konkurentskog okruženja, organizacije moraju biti dizajnirane tako da svojom efikasnošću ostvaruju superiorne rezultate a da istovremeno budu dovoljno fleksibilne i prilagodljive. U srži big data je transformisanje organizacije u prediktivnu, podacima vođenu organizaciju koja je željna podataka u realnom vremenu pomoću kojih će donositi odluke sa ciljem da poboljša svoje poslovne rezultate. Big data se ne odnosi na primenu tehnologije da bi bili isti kao ostali, već je big data kreiranje jedinstvenog pristupa kupcima, proizvodima, poslovnim procesima kako bi organizacija stekla i zadržala konkurentsku prednost.

Model organizacionog dizajna se može definisati kao okvir koji sadrži skup svih komponenti koje se smatraju ključnim za funkcionisanje svake organizacije i prikaz njihovih uzročno-posledičnih veza.

U praksi najčešće nije jednostavno predstaviti sve one komponentne organizacije koje su izložene uticaju big data. Teoretičari i praktičari u svetu najčešće primenjuju “Model zvezde” Džeja Galbrajta jer on eksplicitno ukazuje na ključne komponentne organizacije čiji dizajni moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i sa okruženjem. U osnovi “Modela zvezde” se nalazi 5 ključnih komponenti koje se jasno prepoznaju u svakoj organizaciji: strategija, struktura, procesi, sistem nagrađivanja, ljudski resursi. Na sve ove komponente lideri mogu uticati i oblikovati ih svojim aktivnostima, a one posledično deluju na ponašanje zaposlenih. Kultura kao značajna komponentna organizacije nije obuhvaćena ovim modelom jer lideri nemaju direktan uticaj na nju, već je indirektno oblikuju kroz pet navedenih ključnih komponenti Modela zvezde.

Interesantan video snimak koji prikazuje proces dizajniranja organizacije primenom Modela zvezde možete pogledati OVDE.

Cilj ovog dela bloga jeste da kroz komponente “Modela zvezde” bude prikazan uticaj big data na organizaciju. Ono što je definitivno jeste da će svaka organizacija u budućnosti, bez obzira na svoju delatnost i veličinu biti pod uticajem big data-e.

Slika 1: Model zvezde sa ključnim komponentama organizacije

 Izvor: Kates, A., Galbraith, J. 2007. Designing your organization using the star model to
solve 5 critical design challenges, San Francisco: Jossey-Bass, strana 10.

 Uskoro vas očekuje prikaz uticaja big data na svaku od komponenti predstavljenih Modelom  zvezde. Do tada nas strpljivo pratite…

2 replies

Comments are closed.